Zápis


Na základě informací k zápisům do mateřských škol pro rok 2021/2022 z MŠMT budou zápisy probíhat bez přítomností dětí a rodičů. Byla aktualizována stránka OŠSPD na webu města ČK https://www.ckrumlov.cz/cz/odbor-skolstvi-sportu-a-pece-o-dite-mestskeho-uradu-cesky-krumlov/ .


POKYNY k přijímacímu řízení (zápis) na školní rok 2021/2022. Zápis bude probíhat od 3.5. do 7.5. 17.00 hod. V tomto období telefonicky zkontaktuji všechny rodiče , kteří doručili žádost o přijetí (předzápis)

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

(přihláška do mateřské školy - předzápis do mateřské školy)

Ředitelka Mateřské školy, Český Krumlov, Tavírna 119 po dohodě se zřizovatelem Městský úřad, Český Krumlov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 - 2022.

Podávání žádostí - Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119

-do schránky

-e-mail: ms.tavirna@krumlov.cz

-datová schránka (4mskp8c)

Termín:28.února-do 7.5. 2021

Žádosti k vyplnění naleznou zájemci: www:skolka-tavirna.cz/zápis

Místo, termín a doba pro podání žádostí budou zveřejněny také na hlavní nástěnce ve vstupním vestibulu mateřské školy.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérii.


Oznámení o přijetí a nepřijetí-od 10. května 2021 - do 30.5. 2021- (hlavní nástěnka a webové stránky

Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok 2021/22 probíhá v měsíci květnu-3.5.-7.5. 2021- Děti mohou být do mateřské školy přijímány v průběhu školního roku, pokud je volné místo.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy.

Počet volných míst na školní rok 2021-2022-13 dětí.

V souvislosti s legislativními změnami (novela školského zákona) bude uchazečům o přijetí při podávání žádosti přiděleno tzv. registrační číslo. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn formou seznamu registračních čísel (seznam tedy nebude jmenovitý) na nástěnce u vstupu do MŠ a na webových stránkách školy.

Zákonní zástupci přijatých dětí obdrží rozhodnutí o přijetí písemně. Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí rovněž písemně.

1.března 2021 Poláčková Ivana - ředitelka MŠ

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy Český Krumlov, Tavírna 119 pro školní rok 2021/2022

Vložte svůj text...