Zápis

                              Seznam přijmutých dětí v přijímacím řízení 2022/23 (registrační čísla)


STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. 

Ředitelka Mateřské školy, Český Krumlov, Tavírna 119 po dohodě se zřizovatelem Městský úřad, Český Krumlov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění  pro zápis do mateřské skoly  pro školní rok 2022 - 2023

Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119


-e-mail: ms.tavirna@krumlov.cz

-datová schránka (4mskp8c)

Termín:Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérii.


Oznámení o přijetí a nepřijetí-od 10. května 2022- do 30.5. 2022 (hlavní nástěnka a webové stránky

Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok 2022/23-3.5. 2022-Děti mohou být do mateřské školy přijímány v průběhu školního roku, pokud je volné místo.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů.

Počet volných míst na školní rok 2022-23-15dětí.

V souvislosti s legislativními změnami (novela školského zákona) bude uchazečům o přijetí při podávání žádosti přiděleno tzv. registrační číslo. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn formou seznamu registračních čísel (seznam tedy nebude jmenovitý) na nástěnce u vstupu do MŠ a na webových stránkách školy.

Zákonní zástupci přijatých dětí obdrží rozhodnutí o přijetí písemně. Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí rovněž písemně.

1.března 2022Poláčková Ivana - ředitelka MŠ

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Dodatek k zápisům do mateřské školy:

Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum "Strpění" nebo "Dočasnou ochranu", se uskuteční dodatečný zápis do Mateřské školy dne 3. 6. 2022 od 13:00 do 15:00 hodin.

Upozorňujeme, že děti hlásící se do českých mateřských škol musí mít splněné povinné očkování dle české legislativy.

Zákonný zástupce dítěte cizince by měl žádat o přijetí přednostně ve spádové škole podle místa pobytu v ČR.


Для дітей з України, хто прийшов до ЧР після 24. 2. 2022 і у них є віза "Терпіння" або "Тимчасовий захист", відбудеться додатковийнабір до дитячого садка 3. 6. 2022 від 13:00 до 15:00 години.

Попереджаємо, щоб діти були зараховані до чеських дитячих садків, повинні мати обов'язкову вакцинацію відповідно до чеського законодавства.

Законний представник дитини іноземця повинен подати заявку про зарахування, в школу відповідно до місця проживання в ЧР.