Školné, stravné.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Podle rozpisu budou uzavřeny a otevřeny jednotlivé školky ve městě. Pokud budete chtít umístit své dítě do jiné mateřské školy, vyzvednete si přihlášku na prázdninový provoz té školky, která vám termínově vyhovuje a po vyplnění ji odevzdáte na vybranou školku. Každá školka má přihlášku svojí. 

Děkuji Poláčková

Bohužel naše prázdninová kapacita je již vyčerpána. Prosím pro zasílání přihlášek k prázdninovému provozu již jen na MŠ Plešivec II. Děkuji Poláčková Ivana

Případné dotazy ráda zodpovím +420724504301

DODATEK č.1

ke směrnici ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

na školní rok 2023 -2024

Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119

Tavírna 119, 381 01 Český Krumlov, IČ 70946671

Na základě § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole, Český Krumlov, Tavírna 119

v základní výši za dítě na jeden měsíc 350,-Kč

ve výši ½ za dítě na jeden měsíc 175,- Kč

V Českém Krumlově dne 04.09.2023

......................................................

Poláčková Ivana, ředitelka MŠ Český Krumlov Tavírna 119

Rada města Český Krumlov
6. zasedání | datum konání: 04.03.2024
Rada města Český Krumlov
VÝPIS
č. 0111/RM6/2024
ze dne 04.03.2024
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání, školní družinu a školní klub pro školní rok
2024/2025
1. schvaluje
měsíční výši úplaty u mateřských škol zřizovaných městem Český Krumlov ve výši 500 Kč pro
školní rok 2024/2025
2. schvaluje
měsíční výši úplaty ve školní družině u základních škol zřizovaných městem Český Krumlov ve
výši 400 Kč pro školní rok 2024/2025
3. schvaluje
měsíční výši úplaty ve školním klubu u základních škol zřizovaných městem Český Krumlov ve
výši 400 Kč pro školní rok 2024/2025.
Český Krumlov 7. března 2024
Alexandr Nogrády
starosta města

Informace o placení stravného.

Změnou vyhlášky č.107/2005 Sb ze dne 14.7.2021 se mění ceny stravného a to s účinností od 1.1.2023

                                       Pro děti do 6 let.                Pro děti 7 - 10 let

Dopolední svačina              10,-                              11,-

Oběd                                  25,-                              28,-

Odpolední svačina              10,-                               11,                                               

Celodenní stravování       45,-                              50,-      


Stravné i školné můžete uhradit hotově, nebo povolením inkasa ve Vaší bance - budeme raději.

č.účtu:  Raifaisenbank 1002003533/5500   Inkasem - zpětně, pouze za přihlášené dny. Platbou v hotovosti - zálohově na další měsíc a to vždy do 20dne v měsíci.

Maximální měsíční úhrada ve šk.roce 2023-24  1500Kč  

Školní jídelna se řídí platnými směrnicemi pro školní stravování a vyhláškou 107/2005Sb., v platném znění. Na základě jmenované vyhlášky je dítě zařazeno do příslušné věkové kategorie (děti, které dovrší v daném školním roce 7let, jsou zařazeni do věk.kategorie 7-10let) 

Do věkových skupin jsou děti zařazovány na dobu školního roku (tzn. 1.9.-31.8.)

ve kterém dosahují věk podle vyhlášky 107/2005 Sb. Do školního roku patří

i prázdniny, tzn.do vyšší věkové kategorie spadá i dítě, které příslušného věku dosáhne

až 31.8.