DODATEK č.1

ke směrnici ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

na školní rok 2021 -2022

Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119

Tavírna 119, 381 01 Český Krumlov, IČ 70946671

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

ve školním roce 2021 - 2022

Na základě § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole, Český Krumlov, Tavírna 119

v základní výši za dítě na jeden měsíc 300,-Kč

ve výši ½ za dítě na jeden měsíc 150,- Kč

V Českém Krumlově dne 18.8.2021

......................................................

Poláčková Ivana, ředitelka MŠ Český Krumlov Tavírna 119

Informace o placení stravného.

Změnou vyhlášky č.107/2005 Sb ze dne 14.7.2021 se mění ceny stravného a to s účinností od 1.9.2021

                                       Pro děti do 6 let.                Pro děti 7 - 10 let

Dopolední svačina              9,-                              9,-

Oběd                                  18,-                              20,-

Odpolední svačina             8,-                               8,                                               

Celodenní stravování      35,-                             37,-      


Stravné i školné můžete uhradit hotově, nebo povolením inkasa ve Vaší bance - budeme raději.

č.účtu:  Raifaisenbank 1002003533/5500   Inkasem - zpětně, pouze za přihlášené dny. Platbou v hotovosti - zálohově na další měsíc a to vždy do 20dne v měsíci.

Maximální měsíční úhrada ve šk.roce 2021-22   1100Kč  

Školní jídelna se řídí platnými směrnicemi pro školní stravování a vyhláškou 107/2005Sb., v platném znění. Na základě jmenované vyhlášky je dítě zařazeno do příslušné věkové kategorie (děti, které dovrší v daném školním roce 7let, jsou zařazeni do věk.kategorie 7-10let)