O nás

Záleží nám na vývoji vašich dětí. Vzdělávacím programem naší školky je " ZAČÍT SPOLU." Vychází z filozofie otevřené společnosti a posiluje pozitivní motivaci dítěte k aktivnímu a samostatnému učení.

ŚKOLKA je umístěna v krásném a klidném prostředí historického centra Českého Krumlova na pravém břehu řeky Vltavy.


Budova je bezbariérová, přízemní s vlastní jídelnou a kuchyní. Kolem budovy je velká, vybavená zahrada vhodná k celoročnímu pobytu. Poloha školy je ideální i pro mimiškolní aktivity.

Místnosti školky jsou uzpůsobeny pro program dětí a snažíme se o co nejefektivnější využití všech prostor. Máme dvě třídy. Třída mladších dětí BERUŠKA a třída dětí starších KYTIČKA jsou plně kapacitně naplněny.

Vzdělávací koncepce :
MOTTO - Školní téma-,,JÁ, TY, MY - VŠICHNI SPOLU"
Hlavním cílem mateřské školy je výchova a vzdělávání dětí předškolního věku, inkluze dětí se spec. vzdělávacími potřebami.
• Všestranné rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
• Osvojení základních hodnot naší společnosti
• Zapojení rodin do programu mateřské školy - spolupráce s
veřejností
• Přirozené zapojení sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí


 Vhodné umístění školky využíváme v programu pro děti a navštěvujeme:

městské divadlo, DDM, knihovnu, dopravní hřiště, městský park, muzeum, hudební školu, zimní stadion, fotbalový stadion,plavecký bazén, tenisové centrum, městský park, kino, okolní základní a střední školy a školky. Hvězdárnu Č.Budějovice, Otáčivé hlediště Č.Krumlov, ZOO Hluboká, Dubík, Křížovou horu, zámeckou zahradu, sportovní centra a další. Spolupracujeme s městskou policií, zdravotnickou školou, HC klubem, FC klubem a kláštery Č.Krumlov, ZOO Dvorec a další.

Sportujeme i tvoříme

 Mimoškolní aktivity a kroužky.
• Kroužek "Seznamování s anglickým jazykem"- 
• Kroužek "Koumáček" - děti dochází do DDM - lektor DDM
• ,,Divadelní kroužek" - v MŠ - v odpoledních hodinách místo
odp. odpočinku.
Během celého školního roku mají možnost všechny zapsané děti, jezdit každý pátek do plaveckého bazénu.
Bruslíme na zimním stadioně - říjen - únor - starší děti, s trenéry HC klubu.
• Kroužek "Tenisová školička" - starší děti - březen - červen, s trenéry tenisového centra
• Spolupracujeme - s Městskou policií v českém Krumlově - dopravní výchova
- se Zdravotnickou školou Č.Krumlov - studentky v rámci své odborné praxe připravují pro děti různé aktivity.
Pořádáme výlety a exkurse, společné oslavy narozenin, karnevaly, společné zpívání pod vánočním stromem, zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky, společné sjíždění řeky Vltavy a další aktivity.

GDPR - ochrana osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů pro rodiče, žáky a smluvní partnery

Správce údajů: Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119

IČO:70946671

Sídlo:Tavírna 119 , 381 01 Český Krumlov

Web: https://skolka-tavirna.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@advokat-hr.cz

(dále jen "my")

Co se v tomto dokumentu dozvíte?

 • Proč zpracováváme vaše údaje a jaký k tomu máme právní základ
 • Jaké kategorie údajů zpracováváme a odkud se k nám dostaly
 • Komu můžeme údaje předat a kam se mohou dostat
 • Jak s údaji pracujeme a po jakou dobu
 • Jaká máte práva
 • Kdo jsme a proč zpracováváme vaše údaje?

Kdo jsme a proč zpracováváme vaše údaje?

Jsme Mateřskou školou, Český Krumlov, Tavírna 119 zřízenou městem Český Krumlov. Jelikož je ochrana osobních údajů pro nás velmi důležitá, vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. V následujících odstavcích se dozvíte, proč, na základě čeho a jaké osobní údaje vás a dětí, o které pečujeme, zpracováváme.

Zpracování osobních údajů na základě právních povinností

Právní předpisy nám v některých případech ukládají povinnost vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o zpracování za účelem:

 • Agendy správního řízení o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy,
 • Evidence pro účely individuálního vzdělávacího plánu,
 • Vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Plnění povinností ze zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv (týká se některých našich dodavatelů služeb),
 • Evidence školních úrazů,
 • Provozu školní jídelny a další účely, které plynou zejména ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a č. 561/2004 Sb., školský zákon.

V rámci těchto procesů často dochází ke zpracování také tzv. zvláštní kategorie osobních údajů, tedy hlavně zdravotních údajů a stravovacích návyků dítěte.

Zpracování osobních údajů na základě smlouvy

Abychom mohli smlouvu, kterou s vámi uzavřeme, spolehlivě plnit, je nezbytné zpracovat některé Vaše osobní údaje. Ke zpracování na základě smlouvy dochází zejména u našich smluvních partnerů. Bez zpracování těchto údajů vám nemůžeme plnit naše smluvní závazky. Proto se v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů váš zvláštní souhlas. Pokud byste nám potřebné údaje nesdělili, nemůžeme s vámi smlouvu vůbec uzavřít.

Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů

Dalším základem pro zpracování osobních údajů je ochrana vašich či našich práv a zájmů nebo zájmů dalších osob. Pod tento základ spadá zejména zpracování za účelem vymáhání našich pohledávek a monitoring prostorů před naší budovou.

Součástí tohoto zpracování je i výstavka fotek, výsledků ze soutěží a jmen dětí ve vnitřních prostorách školy. Budeme-li chtít osobní údaje dítěte poskytnou při výtvarných a hudebních soutěží , budeme tak činit jenom na základě vašeho souhlasu (viz níže).

Proti zpracování založenému na oprávněných zájmech je možné podat námitku, kterou přezkoumáme, a zhodnotíme, zda dané zpracování splňuje požadavky předpisů. Více o svých právech naleznete dále v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

Pokud nemáme ke zpracování jiný právní základ (viz výše), provádíme ho s vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat, na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.

S vaším souhlasem můžeme zpracovávat údaje pro účely propagace činnosti školky navenek. Podrobnosti tohoto zpracování, zejména kde se fotografie a jména budou nacházet, naleznete ve speciálním formuláři určeném k vyjádření vašeho souhlasu s tímto zpracování.

 • Jaké údaje zpracováváme?

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k plnění svých právních povinností vyplývajících ze školského zákona. Bude se tedy zjednodušeně řečeno jednat o všechny údaje, které jsou v přihláškách nebo jiných podobných formulářích nebo které jsme si sdělili za tímto účelem ústně či jinou domluvenou formou. Tam, kde je to z hlediska plnění našich povinností nezbytné, se může zpracování týkat i dalších osob (zákonný zástupce, zplnomocněná osoba apod.).

Nejčastěji budeme zpracovávat identifikační, popisné a kontaktní údaje dětí a vás (zejména pro plnění zákonných a smluvních povinností), údaje týkající smluv, které s vámi jakožto s dodavateli máme uzavřené, údaje finanční (např. pro provedení plateb) a další údaje, které nám sdělíte nebo které zjistíme v průběhu výuky či trvání smluvního vztahu.

Kategorie zpracovávaných údajů:

 • adresní a identifikační údaje (jméno, přijmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, kontaktní spojení)
 • popisné údaje (vzdělání, znalost jazyků, odborné znalosti a dovednosti, počet dětí, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, bankovní spojení;
 • údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje zák. zástupců)
 • údaje o zdravotním stavu nebo jiné citlivé údaje (údaje zvláštní kategorie): stravovací návyky, informace zdravotní povahy nezbytné ke splnění evidenčních činností podle školského zákona;
 • transakční údaje (veškeré platby, výplaty, včetně příslušných platebních informací);
 • Odkud údaje získáváme?

Odkud údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme:

 • Přímo od vás v rámci přihlášky a při další komunikaci mezi vámi;
 • Z vlastní činnosti (zejm. informace týkající se plnění našich povinností ze školského zákona);

· Z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.)

 • Komu můžeme údaje předat?

Komu můžeme údaje předat?

Osobní údaje mohou vedle správce, jeho zaměstnanců a osob pro něj činných zpracovávat také smluvní zpracovatelé nebo další správci, kteří se podílejí na zajištění našich vzdělávacích služeb. Jedná se zejm. o:

 • státní orgány v rámci plnění povinností předávání dat, které jsou stanoveny právními předpisy (např. statistické údaje, předávání informací na žádost soudům, OSPOD, našemu zřizovateli atp.
 • poskytovatele IT technologií ke zpracování osobních dat,
 • poskytovatele specializovaných služeb (právní, konzultantské, finanční, HR, poskytovatelé služeb doplňkového vzdělávání - např. plavecký bazén atp.),

Mlčenlivost

Veškeré osoby, které s námi spolupracují a které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy zabezpečení vašich údajů.

 • Kdy můžeme předat údaje do zahraničí?

Kdy můžeme předat údaje do zahraničí?

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru (např. poskytovatelům IT technologií nebo dalším příjemcům uvedeným výše). V souladu s právními předpisy můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU/EHP, to ale jen v případě zajištění odpovídajícího zabezpečení a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno v souladu s právními předpisy.

 • Jak dlouho máme údaje u sebe?

Jak dlouho máme údaje u sebe?

Doba uchování a archivace osobních údajů je závislá na několika faktorech, které se uplatní podle konkrétní situace, ve které jsou osobní údaje zpracovávány. Nejčastěji se osobní údaje zpracovávají po dobu trvání a plnění zákonných povinností či po dobu trvání smlouvy. Naše činnost rovněž podléhá speciální sektorové regulaci, která nám ukládá uchovávat evidenční listy o žácích při vedení školní matriky po dobu 10 let od ukončení docházky dítěte.> a přihlášky dětí, rozhodnutí o přijetí dítěte a přehled o docházce dětí po dobu 5 let od pořízení.

V případě udělení souhlasu probíhá zpracování do odvolání souhlasu, není-li přímo u souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoli odvolat a tím zpracování ukončit.

V případě údajů, získaných prostřednictvím kamerového systému, monitorujícího prostory před naší budovou nedochází k uchovávání záznamů. Kamerový systém funguje na principu smyčky bez možnosti ukládání obrazového záznamu.

 • Jaká jsou vaše práva?

Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů můžete využít následující práva:

Právo na informace

Máte právo obdržet informace před zpracováním i během zpracování na vaši žádost. Na žádost vám sdělíme, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a dále, pokud o to požádáte, informace o účelech, kategoriích údajů, příjemcích (kategoriích), době uchování (kritériích), vašich právech včetně možnosti se obrátit na dozorový úřad, zdrojích údajů (pokud nepocházejí od vás).

Právo na přístup

Kromě informací o zpracování máte právo na kopii údajů, které jsou o vás zpracovávány.

Právo na opravu

Správce by měl zpracovávat přesné údaje, při zjištění nesprávnosti údajů máte právo na opravu.

Právo na výmaz ("být zapomenut")

Máte právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který správce může použít (včetně ochrany svých oprávněných zájmů a práv).

Právo vznést námitku

Platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu. Máte právo vznést proti takovém zpracování námitku a správce má povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech pravidel podle předpisů. V případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky vždy zastaví.

Právo na odvolání souhlasu

V případě zpracování založeného na vašem souhlasu můžete souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na naše sídlo na Tavírna 119, 380 01 Český Krumlov

Právo na omezení

Máte právo na omezení zpracování svých údajů, pokud

 • popíráte přesnost údajů, a to do doby, než správce přesnost ověří
 • údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými zájmy
 • zpracování údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování.

Právo obrátit se na dohled, soud

Můžete se obrátit na dohledový úřad (Úřad na ochranu osobních údajů - www.uoou.cz) nebo soud.

Jak můžete svá práva uplatit?

Písemně na adresu našeho sídla na Tavírna 119, 380 01 Český Krumlov. Žádost musí být podepsaná osobou k tomu způsobilou.